W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem
MaxMaster
    
Teraz jesteś w: Regulamin

Pobierz Regulamin w formacie PDF

I. Definicje:
Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o.;
 • Platinum Oil – świadcząca Usługi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, przy ul. Budowlanych 3-5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096096, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.169.000,00 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 777-15-95-696 oraz numerem REGON 630768006;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 • Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Platinum Oil a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 • Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.platinumolil.eu, przy wykorzystaniu której Platinum Oil świadczy Użytkownikom Usługi,
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Platinum Oil polegające na wyświetlaniu informacji na indywidualne żądanie za pośrednictwem stron WWW stanowiących Serwis.

II. Postanowienia ogólne:

 • Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Właścicielem i administratorem Serwisu jest Platinum Oil.
 • Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Materiały udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu objęte są ochroną prawną wynikającą między innymi z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Wszelkie odnośniki znajdujące się w Serwisie umieszczone są tam wyłącznie dla wygody Użytkowników. Platinum Oil zastrzega wyraźnie, iż nie ma wpływu na wygląd lub treści publikowane w witrynach, do których prowadzą przedmiotowe odnośniki, dlatego też nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania z nich przez Użytkowników.
 • Odnośniki do Serwisu można umieszczać w witrynach internetowych wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Platinum Oil.
 • Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów.
 • Platinum Oil zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż wyłączona jest odpowiedzialność Platinum Oil z tytułu ewentualnych szkód pozostających w związku z korzystaniem lub z brakiem możliwości korzystania z Usług oraz, że wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 • Platinum Oil informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy Usługi przy użyciu Serwisu, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem.
 • Platinum Oil zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Platinum Oil wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Platinum Oil zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występował możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

III. Warunki świadczenia usług:

 • Dla korzystania z Usług konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • połączenie komputera osobistego z siecią Internet;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 1.5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera osobistego dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  • zainstalowane oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 • Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • ukończyła lat trzynaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo;
  • zaakceptowała Regulamin;
 • Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z Usług treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszających prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, nie wolno mu również nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług.
 • Użytkownikowi nie wolno przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Usług, publikować adresy stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd osoby w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług.
 • Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń, przy użyciu których Użytkownik korzysta z Usług nie obciążają Platinum Oil.


IV. Umowa:

 • Umowa zawarta jest każdorazowo na okres od chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług do chwili zakończenia aktywnego korzystania z nich, zaś Regulamin stanowi jej integralną część.
 • Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez uprawniony podmiot na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 • Zawarcie Umowy upoważnia Użytkownika do korzystania z Usług, w tym także do pobierania lub drukowania całości albo części Serwisu, jednakże wyłącznie pod warunkiem, iż Użytkownik będzie to czynił jedynie na niekomercyjny użytek własny oraz z poszanowaniem praw przysługujących uprawnionym podmiotom.

V. Informacja handlowa:
Akceptując postanowienie Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym także na otrzymywanie dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika.

VI. Polityka prywatności:

 • Platinum Oil zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Platinum Oil pytań związanych z Usługami oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 • Platinum Oil zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, w szczególności, choć nie wyłącznie, poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Platinum Oil jak i osoby trzecie.
 • Platinum Oil oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 • Platinum Oil informuje, iż możliwe jest korzystanie z Usług wyłącznie przy wykorzystaniu pseudonimu.
 • Platinum Oil oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 • Platinum Oil informuje, iż podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 • Platinum Oil informuje, iż w Serwisie stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług.

VII. Reklamacje:

 • Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, mogą być składane na adres siedziby Platinum Oil w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 • Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 • W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Platinum Oil stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • Platinum Oil zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 • Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 • Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z Usług rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez polski sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

IX. Wersja:
Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 2009.02.02.


akcesoria samochodowe, zapachy, oleje, kosmetyki samochodowe, płyny, smary, Platinum

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji S.A. już od 2000 roku funkcjonuje na rynku oferując swoje produkty sklepom i hurtowniom motoryzacyjnym, warsztatom i serwisom samochodowym, zakładom przemysłowym oraz bazom transportowym i rolnictwu. Przez okres naszej działalności udało nam się zdobyć doświadczenie i umiejętności pozwalające nam na stanie się jednym z liderów na rynku produktów dla motoryzacji.

W swojej ofercie posiadamy oleje samochodowe, hydrauliczne i przemysłowe smary (zarówno produkcji Orlen Oil jak również innych znanych marek), a także akcesoria samochodowe. Od 2006 roku w nasza oferta została poszerzona o kosmetyki dla samochodów( płyny do spryskiwaczy, zapachy, szampony samochodowe itp.) i płyny eksploatacyjne. Nasze produkty są odpowiedzią na nieustannie zmieniające się potrzeby klientów.

W Platinum Oil zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek motoryzacyjny bardo szybko się zmienia. Nowe rozwiązania technologiczne często mają odmienne potrzeby odnośnie płynów eksploatacyjnych i akcesoriów. To właśnie, dlatego stale monitorujemy rynek, aby móc w natychmiastowy sposób reagować na zapotrzebowanie naszych klientów. Cały czas udoskonalamy nasze oleje smary i płyny, aby zaspokajały potrzeby w najlepszy sposób.

Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel oferujący fachową poradę techniczną, sprawną i szybką obsługę, serwis oraz dostawy na adres wskazany przez klienta. Nieustannie przeprowadzamy szkolenia dla pracowników i klientów na temat oferowanych produktów, zmieniających się trendów oraz nowości na rynku.

Działania spółki prowadzone są w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania spełniający normy ISO 9001:2001 oraz ISO 14001:2005. Dzięki temu możemy zaoferować produkty najwyższej jakości przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.